Juridische Kennisgeving & Gebruiksvoorwaarden

Juridische Kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Alle inhoud op onze website is gepubliceerd door :

Nouvelles Galeries du Boulevard Anspach NV

Adres : Nouvelles Galeries du Boulevard Anspach NV

– Kunstlaan 58, 1000 Brussel – België

BTW : BE 0424.839.709

Contactpersoon: Jessica De Baudringhien – Marketing Manager

Telefoon: +32 (0) 2 211 40 60 E-mail : info_anspach@agrealestate.eu

Suggesties, verzoeken om informatie, reacties op de website en publicaties kunnen per e-mail worden gezonden aan info_anspach@agrealestate.eu

 

Gebruiksvoorwarden

Het gebruik van deze website (hierna ‘de Site’) is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

Galerie Anspach tracht onderbrekingen of functiestoornissen te wijten aan technische fouten zoveel mogelijk te vermijden. Galerie Anspach kan echter niet garanderen dat de Site altijd online toegankelijk zal zijn zonder fouten en /of onderbrekingen;

De informatie die beschikbaar is op of via de Site is van algemene aard en wordt uitsluitend verstrekt voor algemeen gebruik. Galerie Anspach en verwante ondernemingen geven geen enkele garantie of doen geen enkele verklaring, expliciet of impliciet, over het volledige, exacte of redelijke karakter van de informatie gepubliceerd op of toegankelijk via de Site. Noch Galerie Anspach, noch eender welke andere verwante onderneming, noch de algemene directie of de werknemers van de voornoemde ondernemingen aanvaarden de minste verantwoordelijkheid voor de informatie en/of de aanbevelingen gepubliceerd op de Site of toegankelijk via de Site. Hoewel Galerie Anspach tracht de inhoud van de Site met de grootste zorg op te stellen, is het mogelijk dat, ondanks alles, de informatie achterhaald, onvolledig of onjuist is. Galerie Anspach kan geen garanties geven betreffende de aard en de inhoud van de informatie op de Site. Galerie Anspach zal de informatie op de Site zo goed als redelijkerwijze mogelijk controleren en bijwerken.  De informatie en het materiaal die op de Site is geplaatst, is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.;

De Site kan links naar andere websites bevatten waarop Galerie Anspach geen enkele controle uitoefent, noch op technisch vlak, noch op vlak van de inhoud. Galerie Anspach kan dus het volledige en correcte karakter van de inhoud van deze websites niet garanderen, noch de beschikbaarheid ervan;

Behoudens in geval van kwaad opzet of bedrog is Galerie Anspach niet aansprakelijk voor enige schade of enig verlies die het gevolg is van het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van de Site of van de informatie die beschikbaar is op of via de Site. Galerie Anspach is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door eventuele onderbrekingen van de Site, door virussen of ieder gelijkaardig beveiligingsprobleem, door het raadplegen of het gebruiken van websites of hyperlinks (waaronder meer bepaald links naar websites van derden) of door de informatie die beschikbaar is op deze laatste.

Elk gebruik van informatie beschikbaar via of op de Site gebeurt bijgevolg volledig op risico van de gebruiker, die alleen verantwoordelijk is voor de keuzes of beslissingen genomen op basis van de informatie verkregen op of via de Site;

Galerie Anspach garandeert noch de compatibiliteit met de uitrusting van de gebruiker van de bestanden die deel uitmaken van of op de Site staan, noch de toegankelijkheid van deze elementen;

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op de Site worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Galerie Anspach of derden.  De gebruiker dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht betreffende een deel of het geheel van de Site of de informatie beschikbaar op of via de Site, wordt overgedragen aan de gebruiker van de Site. Deze informatie en dit materiaal mogen door de gebruiker enkel gebruikt worden voor niet-commerciële interne privédoeleinden en enkel op voorwaarde dat de gebruiker geen verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Galerie Anspach is het de gebruiker niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, reproduceren, verkopen of overdragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, in het bijzonder niet voor commercieel gebruik;

De via de Site ingezamelde persoonsgegevens kunnen door Galerie Anspach, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden verwerkt.

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking [maatschappelijke zetel]:

Galerie Anspach.

Meer informatie over hoe Galerie Anspacj omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacy Verklaring van Galerie Anspach, die u vindt op https://privacy.agrealestate.eu/nl/policy/privacy (door te klikken op de knop “Privacybeleid” onderaan de website).  Meer informatie over het cookiebeleid van Galerie Anspach vindt u in de Cookie Policy van Galerie Anspach die u vindt op https://privacy.agrealestate.eu/nl/policy/cookie (door te klikken op de knop “Cookiebeleid” onderaan de website).